سلام دوستان خوبم. بی مقدمه از شما پوزش می خواهم که درحال حاضر نمی توانم شعرهای زیبایتان را بخوانم. چون درحال خدمت سربازی هستم. با یک کار  که محصول این دوران است یعنی دوران خدمت مرا در حضور گرم خود بپذیرید. سپاس.

...

و زمین

از روح شیاطین سنگین شده بود

سیگارهای بدبو

گندیدگی تاریخ را پک می زدند

و آتش رازی  بود ناگشوده

که هیاهوی جهان را

به سیاهچاله های نابرابری

می برد

همه ی قوم و قبیله ام

درک تازه ی دنیا را

کشیده بودند

نخ های پوسیده

گردن های باریک شیاطین را در خود گره می زدند

و خدا...

          حقیقتی تلخ

روی زبان ها می چرخید...

                                                                           

   خردادماه 1391